Klauzula informacyjna (RODO)

Klauzula informacyjna (RODO)

Dla Restauracji

Treść klauzuli informacyjnej (RODO) – zamówienia online i/lub rezerwacje

Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MARMAT SP. Z O.O., adres e-mail : oliviarnia@gmail.com

 1. Pana/Pani dane przetwarzane będą w celu REALIZACJI SKŁADANEGO PRZEZ PANIA/PANA ZAMÓWIENIA PRODUKTÓW i USŁUG ADMINISTRATORA, a w przypadku wyrażenie zgody a/ Pana/Pani dane przetwarzane będą w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Administratora.
 2. Pani/Pana dane mogą być udostępniane odbiorcom świadczącym usługi techniczno-organizacyjne dla Administratora W CELU POPRAWNEJ REALIZACJI DOSTAWY PRODUKTÓW i USŁUG ADMINISTRATORA,
 3. Pani/Pana przechowywane będą na okres realizacji zamówienia (tj. Usługi gastronomicznej lub rezerwacji stolika) oraz przez czas wynikający z obowiązujących przepisów podatkowych i rachunkowych oraz po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy a także ewentualnie przez czas istniejących, nieprzedawnionych roszczeń po ustaniu stosunku zobowiązaniowego. Jeżeli zaś wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie od Administratora komunikacji marketingowej, Państwa dane przechowywane będą do momentu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej wcześniej zgody.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
 5. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla celu realizacji i dostawy złożonego zamówienia. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji i dostawy zamówienia lub rezerwacji stolika.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar UE ani do żadnych organizacji międzynarodowych.
 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

 

Treść klauzuli informacyjnej (RODO) – formularz kontaktowy

 

Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MARMAT SP. Z O.O., adres e-mail oliviarnia@gmail.com

 

 1. Pana/Pani dane przetwarzane będą w odpowiedzi na Państwa zapytanie skierowane do Administratora danych.
 2. Pani/Pana dane zostaną udostępnione pracownikom i osobom upoważnionym przez Administratora jedynie w celu realizacji Państwa prośby o kontakt.
 3. Pani/Pana dane przechowywane będą do momentu zakończenia komunikacji zainicjowanej przez wypełnienie niniejszego formularza.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar UE ani do żadnych organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

DLA MARKI

Treść regulaminu – zamówienia online i/lub rezerwacje

 

Regulamin korzystania z Serwisu OLIVIARNIA oraz składania za ich pośrednictwem zamówień


 • 1 Definicje pojęć używanych w regulaminie

 

 1. Operatorem systemu zamówień internetowych umieszczonego na witrynie internetowej OLIVIARNIA jest firma Tastysoft Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 85/87 KRS: 0000411725, NIP: 7252058310, REGON: 101374260.
 2. Sprzedawca w rozumieniu niniejszego regulaminu, jest MARMAT SP. Z 0.0. NIP: 7272840769, REGON: 385256617
 3. “Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem URL https://www.oliviarnia.pl (wraz z wszystkimi podstronami), za pośrednictwem, którego Konsument może zakupić od Sprzedawcy towary.
 4. “Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 933, z późn. zm.).
 5. “Kodeks postępowania cywilnego” – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 67, z późn. zm.)
 6. “Konsument” – Konsument (osoba fizyczna) przeprowadzający ze Sprzedawcą czynność prawną, pozbawioną bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą lub zawodową Konsumenta
 7. “Dania” – dania, przekąski, napoje oraz inne artykuły gastronomiczne znajdujące się w ofercie Sprzedawcy spełniające kryterium bycia Towarem w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. “Sprzedawca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca ustawowo przyznaną zdolność prawną, świadcząca na podstawie indywidualnej umowy z Operatorem usługi dostawy Dań do Konsumentów zgodnie z określonymi w Regulaminie warunkami.
 9. “Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży Dań (w rozumieniu Kodeksu cywilnego), zawierana pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu
 10. “Usługa” (“Usługi”) – usługa świadczona przez Operatora zgodnie z zasadami Regulaminu oraz oparta na działaniu Serwisu. Usługę stanowi zapewnienie możliwości korzystania z szeregu działań w ramach Serwisu, w szczególności składania Zamówień.
 11. “Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683) z późn. zm.).
 12. “Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 9 czerwca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.).
 13. “Konsument” – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku bycia osobą niepełnoletnią (poniżej 18 r. ż.), wymaga się zgody jej opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego), a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której została przyznana zdolność prawną przez przepisy szczególne, a która składa Zamówienie.
 14. “Zamówienie” – oświadczenie woli Konsumenta, które prowadzi bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Dań, w którym zostają określone w szczególności liczba i rodzaj Dań. Zamówienie składa Konsument u Sprzedawcy za pośrednictwem Serwisu
 • 2 Postanowienia ogólne
 1. W Regulaminie określono zasady świadczenia przez Serwis Usług w stronę Konsumentów, którymi to usługami są w szczególności:
  1. umożliwienie Konsumentom składania za pośrednictwem Serwisu Zamówień Dań obecnych w ofercie Sprzedawcy
  2. zawieranie w tym zakresie Umów sprzedaży ze Sprzedawcą
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin określa w szczególności:
  1. warunki i zasady składania przez Konsumentów Zamówień;
  2. zasady zawierania Umów sprzedaży Dań.
 4. Operator nie stanowi strony Umów sprzedaży Dań obecnych w ofercie Sprzedawcy, które to Umowy zawiera Konsument korzystając z Serwisu. Konsument oraz Sprzedawca są jedynymi stronami takich Umów sprzedaży.
 • 3 Obowiązki Konsumenta
 1. Konsument zobowiązuje się w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający ich sprawnego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz podejmowanie jakichkolwiek szkodliwych operacji wymierzonych w działanie/istnienie oprogramowania Serwisu ;
  2. powstrzymania się od działań w rodzaju: rozsyłania lub rozmieszczania w Serwisie niezleconej informacji handlowej (spamu); dodawanie przez Konsumenta do treści Zamówienia jakiejkolwiek zawartości niezgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub informacji reklamowej, a także podejmowania czynności informatycznych lub każdych innych, które miałyby na celu zdobycie informacji niededykowanych Konsumentowi;
  3. używania Serwisu na sposób zgodny z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a także jednomyślny z postanowieniami Regulaminu;
  4. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Konsumentów oraz dla Operatora / Sprzedawców, nie naruszający ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i pozostałych przysługujących im praw;
  5. korzystania ze wszelkich treści obecnych w Serwisie jedynie w ramach użytku osobistego; wykorzystywanie treści (w tym zdjęć i opisów Dań) w innym niż powyższy zakresie jest akceptowalne jedynie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody uprawnionego do tego podmiotu.
  6. niezwłocznego powiadomienia Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez Konsumenta z Serwisu , jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu.
 • 4 Zasady korzystania z serwisu
 1. Do właściwego, niezakłóconego korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu nieodzowne są:
  1. dostęp do sieci Internet;
  2. standardowe oprogramowanie w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej (obsługującej pliki „cookies”);
  3. własny adres poczty elektronicznej (e-mail);
  4. numer telefonu.
 2. Jeśli powyższe wymogi nie zostaną spełnione, użytkowanie Serwisu może być utrudnione lub wręcz niemożliwe.
 • 5 Składanie Zamówień
 1. Przedmiot Zamówień mogą stanowić Dania prezentowane za pośrednictwem Serwisu.
 2. Propozycje dostępnych Dań, które w Serwisie nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ale są jedynie zaproszeniem do złożenia oferty przez Konsumenta.
 3. Sprzedawca określa obszar, w granicach którego Zamówienie może zostać zrealizowane. W przypadku, gdy Konsument wybierze na miejsce dostawy Zamówienia adres spoza określonego przez Sprzedawcę obszaru, Serwis poinformuje, że taka realizacja Zamówienia jest niemożliwa.
 4. Ceny umieszczone w menu Sprzedawcy podawane są w PLN oraz zawierają podatek od towarów i usług (VAT) naliczony w zgodzie z aktualnymi przepisami.
 5. Zamówienie zostaje złożone poprzez wypełnienie formularza zamówienia, który jest dostępny na stronie internetowej Serwisu.
 6. W formularzu Zamówienia należy podać dane osobowe niezbędne do złożenia Zamówienia: imię, nazwisko, adres dostawy, telefon oraz adres mailowy.
 7. Konsument powinien dokonać wyboru zamawianych Dań (ich ilości i rodzaju), formy płatności oraz rodzaju dostawy.
 8. Złożenie Zamówienia na stronie internetowej Serwisu jest wynikiem wysłania Zamówienia. Wysłanie Zamówienia następuje, gdy Konsumenta zaakceptuje wszystkie jego elementy, naciskając przycisk „Zamawiam i płacę”. Podczas składania Zamówienia – zanim nastąpi naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” – Konsument może zmieniać wprowadzone dane, również wybór swojego Dania. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Konsumentowi komunikatami a także informacjami, które zapewni Serwis.
 9. Zamówienie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego i zostaje przesłane przez system informatyczny Serwisu (razem z koniecznymi do realizacji Zamówienia danymi osobowymi Konsumenta) do Sprzedawcy
 10. Gdy Konsument otrzyma od Sprzedawcy informację o przyjęciu Zamówienia (jako komunikat wyświetlony na stronie Serwisu oraz wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Konsumenta), między Konsumentem Sprzedawcą zostaje zawarta (z momentem otrzymania ww. wiadomości email) Umowa sprzedaży Dania.
 11. W przypadku sprzedaży dokonywanej w ramach ogłaszanych promocji Operator / Sprzedawca zastrzegają sobie możliwość ograniczenia ilościowego, czasowego lub innego ograniczenia w sprzedaży Dań. Ograniczenie, o którym mowa powyżej, określone zostaje zawsze w warunkach promocji.
 • 6 Płatności
 1. Płatności za zamówione Dania mogą być przez Konsumentów dokonywane w formie:
  1. Gotówki, bezpośrednio do rąk dostawcy przy odbiorze przedmiotu zamówienia.
  2. Płatności internetowej za pośrednictwem dostępnych w Serwisie systemów płatności,o ile wybrana przez Konsumenta Sprzedawca akceptuje taką formę płatności.
 2. Płatność internetową uznaje się za dokonaną w chwili, gdy system informatyczny Serwisu potwierdzenia otrzyma akceptację transakcji przez dostawcę usług płatniczych, pośredniczącego w danej operacji transferu środków płatniczych.

 

 • 7 Uprawnienie do odstąpienia od umowy oraz rękojmia
 1. Przed spełnieniem świadczenia przez Sprzedawcę konsument może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązuje się poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny ze sprzedawcą.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę Zamawiający traci prawo odstąpienia od umowy.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie obowiązuje, kiedy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana zgodnie z indywidualną instrukcją Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego specyficznych potrzeb oraz kiedy przedmiot świadczenia ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia. Zgodnie więc z powyższym prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku takich dań jak sałatka, pizza, kebab, itp.; przysługuje natomiast w przypadku innych artykułów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy, które mogą zostać zwrócone Sprzedawcy w niezmienionej postaci dzięki swojemu trwałemu charakterowi.
 7. Sprzedawca będący stroną Umowy sprzedaży jest wobec Konsumenta, w całości odpowiedzialny za zgodność Dania z umową (w zakresie określonym Kodeksem cywilnym).
 • 8 Reklamacje
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru (tj. Dania) w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121);
 2. Wada fizyczna Towaru (tj Dania) polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar (tj Danie) nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Zamawiającego, nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Zamawiającemu w stanie niezupełnym.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności zamówienia z otrzymanym towarem prosimy o poinformowanie drogą telefoniczną Sprzedawcy bezpośrednio po otrzymaniu Zamówienia.
 4. Poza danym dniem roboczym reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: oliviarnia@gmail.com
 5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru(Dania) z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru (Dania) które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 8. Jeżeli Towar(Danie) ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany przez Sprzedawcę
 9. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, przerw w funkcjonowaniu lub usterek Serwisu. Konsument ma prawo do zgłoszenia reklamacji.
 10. Reklamacje powinny być składane na adres mailowy oliviarnia@gmail.com lub wysyłane pocztą na adres Operatora podany w Regulaminie. W tytule wiadomości e-mail należy podać słowo „Reklamacja”.
 11. Reklamacja powinna mieścić w sobie opis wydarzeń będących podstawą reklamacji, numer Zamówienia (jeżeli jest ono przedmiotem reklamacji) oraz dane Konsumenta: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.
 12. Operator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 13. W przypadku konieczności uzupełnienia podanych w reklamacji informacji, Operator zwraca się do składającego z prośbą o jej uzupełnienie jeszcze przed rozpatrzeniem. W wyniku udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Konsumenta okres rozpatrywania reklamacji ulega przedłużeniu.
 14. Informację o wyniku rozstrzygnięcia reklamacji przekazuje się Konsumentowi na podany adres poczty elektronicznej, a w przypadku zgłoszenia reklamacji tradycyjną pocztą na adres zamieszkania Konsumenta, chyba że podał również swój adres poczty elektronicznej.
 15. Zapraszamy do kierowania powiadomień, uwag lub pytań dotyczących funkcjonowania Serwisu lub Aplikacji drogą poczty elektronicznej na adres: oliviarnia@gmail.com
 • 9 Postanowienia końcowe
 1. W przypadku uznania niektórych postanowień niniejszego Regulaminu za prawnie nieważne bądź nieskuteczne, ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu nie zmienia się. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła najbliższa celom nieważnego (dotychczasowego) postanowienia i całości Regulaminu.
 2. Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą nastąpić z ważnych przyczyn, narzuconych głównie przez względy techniczne, prawne oraz zmiany w zasadach świadczenia Usług.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu musi zostać umieszczona przez Operatora bezpośrednio na stronach internetowych Serwisu. Doręczeniem tekstu Regulaminu nazywa się udostępnienie jego treści na stronach internetowych Serwisu.4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, który to termin nie może być krótszy niż 14 dni od momentu upublicznienia jego treści na stronach internetowych Serwisu.
 4. Językiem zawarcia umowy sprzedaży jest język polski.
 5. Odpowiedzialność za skutki korzystania z Serwisu przez Konsumenta na sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, zasadami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami nie znajduje się po stronie Operatora.
 6. Rozstrzygnięcie potencjalnych sporów powstałych między Operatorem a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Rozstrzygnięcie potencjalnych sporów powstałych między Operatorem a Konsumentem niebędącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora.
 8. W przypadku wydarzeń nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, między innymi więc Kodeks cywilny, Ustawę o prawach konsumenta oraz Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Konsumentom udostępnia się nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie poprzez odsyłacz umieszczony na stronach internetowych Serwisu, w formie, umożliwiającej jego pobranie, zapisanie na dysku i wydrukowanie.
 10. Regulamin zostaje wdrożony do użytku w dniu 15.10.2020 r.

 

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Serwis Internetowy OLIVIARNIA na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z nia 27 kwietnia w2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

 1. Właścicielem Serwisu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych MARMAT SP. Z O.O., zwana dalej OLIVIARNIA.
 2. OLIVIARNIA dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.
 3. OLIVIARNIA zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową lub reprezentujących osoby prawne
 4. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w następujący sposób:
  1. w przypadku rejestracji Użytkownika w Serwisie poprzez założenie Konta Użytkownika w celu korzystania z wszystkich funkcji systemu zamawiania posiłków lub rezerwacji stolika
  2. w przypadku składania zamówienia na dostawę lub odbiór posiłku bez rejestracji konta
  3. w przypadku wyrażenia woli przez Uzytkownika co do pobrania udostępnionych materiałów lub wyrażenia prośby o kontakt z serwisem na podstawie odpowiednich formularzy – w celu realizacji działań handlowych i marketingowych przez serwis na podstawie wyraźnie przekazanej przez Uzytkownika zgody
 5. Zasady ochrony i przetrwarzania danych osobowych w przypadku Rejestracji w Serwisie lub w przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji:
  1. Cel przetwarzania
   1. Celem przetwarzania jest udostepnienie użytkownikowi możliwości złożenia zamówienia i przeprowadzenia procesu dostawy posiłku lub rezerwacji stolika
   2. Kategorie i zakres danych
    1. adres e-mail;
    2. imię i nazwisko;
    3. numer telefonu;
    4. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
   3. Odbiorcy danych
    1. pracownicy OLIVIARNIA uprawnieni do przetwarzania danych oraz
    2. podmioty zewnętrzne których usługi są niezbędne do poprawnego funkcjonowania systemu zamówień online, w szczególności usługodawcy przetwarzający płatności online
   4. Prawa zarejestrowanego użytkownika w odniesieniu do danych
    Zarejestrowany użytkownik ma prawo do:

    1. żądania sprostowania,
    2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych o
    3. do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
   5. Okres przechowywania danych
    1. Dane Użytkownika Zarejestrowanego w serwisie lub dokonującego zamówienia bez rejestracji przechowywane są na okres realizacji zamówienia (tj. usługi gastronomicznej) oraz przez czas wynikający z obowiązujących przepisów podatkowych i rachunkowych oraz po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy a także ewentualnie przez czas istniejących, nieprzedawnionych roszczeń po ustaniu stosunku zobowiązaniowego
   6. Zarejestrowany użytkownik lub użytkownik który dokonał zamówienia bez rejestracji ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
   7. Żródłem skąd pozyskiwane są dane jest formularz wypełniany przez użytkownika
   8. Administrator nie dokonuje profilowania danych
   9. Wszelkie życzenia co do zmiany statusu danych osobowych należy zgłaszać do ADMINISTRATORA na adres email oliviarnia@gmail.com
   10. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w przypadku wypełniania formularzy dających dostęp do materiałów nieodpłatnych lub lub wyrażenia prośby o kontakt z serwisem Uzytkownik podaje następujące dane:
    1. Cel przetwarzania
     1. Celem przetwarzania jest udostepnienie użytkownikowi możliwości pobrania lub otrzymywania materiałów informacyjnych a także przedstawiania użytkownikowi informacji handlowych i promocyjnych
    2. Kategorie i zakres danych
     1. adres e-mail;
     2. imię i nazwisko;
     3. numer telefonu;
    3. Odbiorcy danych
     1. pracownicy OLIVIARNIA uprawnieni do przetwarzania danych
    4. Prawa użytkownika który wypełnił formularz kontaktowy lub podał dane w celu uzyskania dostępu do materiałów dodatkowych
     1. Zarejestrowany użytkownik ma prawo do żądania sprostowania,
     2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych o
     3. do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
    5. Okres przechowywania danych
     1. Dane użytkownika zainteresowanego materiałami informacyjnymi lub zainteresowanego kontaktem ze strony OLIVIARNIA przechowywane są przez okres do momentu wycofania uprzednio danej zgody na ich przetwarzanie.
    6. Uzytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
    7. Żródłem skąd pozyskiwane są dane jest dany formularz wypełniany przez użytkownika
    8. Administrator nie dokonuje profilowania danych
   11. Administrator Danych przekazuje osobie, która wnioskuje o przekazanie dotyczących jej danych osobowych kopię danych podlegających przetwarzaniu. Administrator Danych na wniosek osoby, której dane dotyczą, przekazuje dane osobowe pozyskane od tej osoby, do wskazanego przez nią Administratora Danych.
   12. Na podstawie art. 21 pkt 1,2 i 3 RODO, osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, dotąd przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Administrator Danych zapewnia możliwość wyrażenia sprzeciwu w taki sam sposób, w jaki pozyskuje zgodę na przetwarzanie danych (za pośrednictwem strony internetowej Administratora).
   13. Z chwilą wniesienia sprzeciwu o którym mowa w pkt c), osoby przetwarzające dane osobowe na podstawie udzielonego upoważnienia a także sam Administrator Danych Osobowych, prowadzą działania zmierzające do niezwłocznego zaprzestania dalszego przetwarzania danych osoby, która złożyła sprzeciw. Nadto podejmowane są działania zmierzające do pseudonimizacji danych osobowych takiej osoby lub do usunięcia takich danych, jeśli nie zabrania tego odrębny przepis prawa.
   14. Dane osoby, która wniosła sprzeciw co do dalszego przetwarzania są usuwane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia sprzeciwu. Osoba wnosząca sprzeciw jest informowana o usunięciu jej danych z systemu.
   15. Niezależnie od zapisów ppkt 11 dane osobowe są usuwane zawsze po ustaniu okresu, jaki Administrator przewidział dla ich przetwarzania i jaki został podany osobom w klauzuli informacyjnej.
   16. Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
   17. Mechanizm cookies, adres IP
    1. Serwis używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one przez OLIVIARNIA za pośrednictwem Serwisu na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez OLIVIARNIA usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych informacji w Serwisie.
    2. OLIVIARNIA wykorzystuje dwa typy plików cookies
    3. cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników;
    4. Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Serwis, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały
    5. OLIVIARNIA wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
    6. OLIVIARNIA wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu:
     1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
     2. popularyzacji serwisu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
     3. popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)
     4. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)
     5. ułatwienia komunikacji za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu za pośrednictwem chatu (administrator cookies zewnętrznego: LiveChat Inc. z siedzibą w USA)
    7. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub Strona 3/5wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
    8. OLIVIARNIA może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez OLIVIARNIA przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
   18. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. OLIVIARNIA nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.
   19. Dostęp do danych
    1. OLIVIARNIA zapewnia Użytkownikom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta w Serwisie.
    2. Osoby niezarejestrowane w serwisie które przekazały swoje dane w celu realizacji zamówienia  mogą zgłosić chęc dokonania zmian lub usunięcia danych na adres EMAIL. Dokonanie usunięcia danych będzie możliwe niezwłocznie po ustaniu warunków opisanych w
   20. Zabezpieczenia
    1. OLIVIARNIA stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. RESTAURACJA zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
    2. Dane osobowe w OLIVIARNIA są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym w skrócie RODO
    3. W przypadku gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Serwisie. Serwis nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Użytkownika jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła” podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.
    4. OLIVIARNIA nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną
   21. Zmiany Polityki Prywatności
    1. OLIVIARNIA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej
    2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: olivarnia@gmail.com
    3. Data ostatniej modyfikacji:

 

Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MARMAT SP. Z O.O., adres e-mail oliviarnia@gmail.com

 

 1. Pana/Pani dane przetwarzane będą w odpowiedzi na Państwa zapytanie skierowane do Administratora danych.
 2. Pani/Pana dane zostaną udostępnione pracownikom i osobom upoważnionym przez Administratora jedynie w celu realizacji Państwa prośby o kontakt.
 3. Pani/Pana dane przechowywane będą do momentu zakończenia komunikacji zainicjowanej przez wypełnienie niniejszego formularza.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar UE ani do żadnych organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

 

Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MARMAT SP. Z O.O., adres e-mail oliviarnia@gmail.com

 

 1. Pana/Pani dane przetwarzane będą w w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Administratora.
 2. Pani/Pana dane mogą być udostępniane odbiorcom świadczącym usługi techniczno-organizacyjne dla Administratora w celu poprawnego przeprowadzenia komunikacji marketingowej.
 3. Pani/Pana dane przechowywane będą do momentu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej wcześniej zgody.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar UE ani do żadnych organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.